Lịch hội chợ và triển lãm
08:36 | 25/04/2012
Lịch hội chợ và triển lãm
Lập kế hoạch tài chính tham gia hội chợ
08:30 | 25/04/2012
1.  Lập kế hoạch và chuẩn bị + Tổ chức đi khảo sát sơ bộ trước khi đánh giá +  Hình thành khái niệm giao tiếp (cơ quan tư vấn bên ngoài) +  Khái niệm ban đầu về gian hàng